Mishnah Tractate Rosh Hashanah

  • [heb] Mishnah, Tractate Rosh Hashanah, Vilna 1913 edition
    Browse Read