Persians

Aeschylus

1-30

Persians, Persians, Aeschyli Tragoediae

 1. Τάδε μὲν Περσῶν τῶν οἰχομένων
 2. Ἑλλάδ᾽ ἐς αἶαν πιστὰ καλεῖται,
 3. καὶ τῶν ἀφνεῶν καὶ πολυχρύσων
 4. ἑδράνων φύλακες, κατὰ πρεσβείαν
 5. οὓς αὐτὸς ἄναξ Ξέρξης βασιλεὺς
 6. Δαρειογενὴς[*](Δαρειογενὴς Fa: δαρειογενὴς: δαρείου υἱὸς M codd. plures)
 7. εἵλετο χώρας ἐφορεύειν.
 8. ἀμφὶ δὲ νόστῳ τῷ βασιλείῳ
 9. καὶ πολυχρύσου[*](πολυχρύσου recc.: πολυχρύσους M) στρατιᾶς ἤδη
 10. κακόμαντις ἄγαν ὀρσολοπεῖται
 11. θυμὸς ἔσωθεν.
 12. πᾶσα γὰρ ἰσχὺς Ἀσιατογενὴς
 13. ᾤχωκε,[*](ᾤχωκε recc.: οἴχωκε M [Et hic et alibi cum edd. recentioribus Atticam formam restitui. In ipsius poetae scriptura constat sane inter οἴχωκε et ᾤχωκε, ὄλλυσαν (461) et ὤλλυσαν, οἰακοστρόφουν (767) et ᾠακοστρόφουν nihil interfuisse: in hac tamen fabula tot Ionicorum verborum extant exempla, ut cetera quoque, quae in codd. ita scripta inveniantur, fortasse non debeant mutari. Credas enim hoc Aeschylum voluisse, tanquam Persis aptius foret Ionice loqui. (W. Headlam)]) νέον δ᾽ ἄνδρα βαΰζει,
 14. κοὔτε τις ἄγγελος οὔτε τις ἱππεὺς
 15. ἄστυ τὸ Περσῶν ἀφικνεῖται:
 16. οἵτε τὸ Σούσων ἠδ᾽ Ἀγβατάνων[*](Α᾽γβατάνων Brunck: ἐκβατάνων codd.)
 17. καὶ τὸ παλαιὸν Κίσσιον[*](κίσσιον Blomfield: κίσσινον codd.) ἕρκος
 18. προλιπόντες ἔβαν, τοὶ[*](τοὶ bis Blomfield: οἱ bis codd.) μὲν ἐφ᾽ ἵππων,
 19. τοὶ δ᾽ ἐπὶ ναῶν, πεζοί τε βάδην
 20. πολέμου στῖφος παρέχοντες:
 21. οἷος Ἀμίστρης ἠδ᾽ Ἀρταφρένης[*](ἀρταφρένης (ex ἀρταφέρνης factum) M: Α᾽ρταφέρνης plerique codd.)
 22. καὶ Μεγαβάτης[*](Μεγαβάτης V recc. aliquot: μεταβάτης M) ἠδ᾽ Ἀστάσπης,
 23. ταγοὶ Περσῶν,
 24. βασιλῆς βασιλέως ὕποχοι μεγάλου,
 25. σοῦνται, στρατιᾶς πολλῆς ἔφοροι,
 26. τοξοδάμαντές τ᾽ ἠδ᾽ ἱπποβάται,
 27. φοβεροὶ μὲν ἰδεῖν, δεινοὶ δὲ μάχην
 28. ψυχῆς εὐτλήμονι[*](εὐτλήμονι recc.: ἐν τλήμονι M V) δόξῃ:
 29. Ἀρτεμβάρης θ᾽ ἱππιοχάρμης
 30. καὶ Μασίστης,[*](Μασίστης (Herod. 7. 82): μασίστρης M) ὅ τε τοξοδάμας