Περὶ πνευμάτων

Aelius Herodianus

1

Περὶ πνευμάτων, Aelius Herodianus, Περὶ πνευμάτων, Grammatici Graeci 3.2, Lentz, Teubner, 1868

7

ΠΕΡΙ ΠΝΕΥΜΑΤΩΝ.

1.

Theognost. Cr. II 19, 30, Bekk. An. 1428: Πρὸ τὸῦ ζ ἢ ξ ἢ ψ τὸ υ κατ᾿  ἀρχὴν λέξεωϲ οὐχ εὕρηται, εἰ μὴ ἐν τῷ ὕψοϲ, γεγονέναι δὲ αὐτό φαϲι παρὰ τὸ ὄπτω τὸ βλέπω, ὄψω ὄψοϲ καὶ τροπῇ Αἰολικῇ ὕψοϲ. οὕτωϲ Ἡρωδιανὸϲ ἐν τῷ περὶ πνευμάτων. cf. Mon. 22, 3.

2.

Cram. Anecd. Paris. I 397. 23: δαϲύνεται Ἁλαεῖϲ δρᾶμα Μενάνδρου ἀπὸ τοῦ· ἐν Ἁλαῖϲ Ἀραφηνίαιϲ ὑποκεῖϲθαι τὰ πράγματα.

[*](l. 14 initio addidi δαϲύνεται et in fine τὰ πράγματα ex Steph. Byz. s. v. Ἁλαί, pro Ἁλαῖϲ in codice est ἅλλαιϲ.)