Εἰς τὸ περὶ γενῶν Ἀπολλωνίου ὑπόμνημα

Aelius Herodianus

1

Εἰς τὸ περὶ γενῶν Ἀπολλωνίου ὑπόμνημα, Aelius Herodianus, Εἰς τὸ περὶ γενῶν Ἀπολλωνίου ὑπόμνημα, Grammatici Graeci 3.2, Lentz, Teubner, 1868

ΕΙϹ ΤΟ ΠΕΡΙ ΓΕΝΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ ΥΠΟΜΝΗΜΑ.

Steph. Byz. 359, 7 s. v. Καρία: ὑπομνηματίζων τὸ περὶ γενῶν Ἀπολλωνίου διὰ τοῦ ῑ μακροῦ (sc. τὸ Κάϊρα) φηϲιν ὁ Ἡρωδιανόϲ. ἔϲτι γὰρ ὅτε μετὰ τὴν διαίρεϲιν ἔκταϲιϲ γίνεται, ὀϊομαι, ὄϊγον, ὄιδα παῤ Αἰολεῦϲιν ἀντὶ τοῦ οἶδα. ἡ χρῆϲιϲ δὲ διά διφθόγγου κατὰ ϲυνεκδρομὴν τοῦ ϲώτειρα, ὀλέτειρα.