Περὶ γάμου καὶ συμβιώσεως

Aelius Herodianus

1

Περὶ γάμου καὶ συμβιώσεως, Aelius Herodianus, Περὶ γάμου καὶ συμβιώσεως, Grammatici Graeci 3.2, Lentz, Teubner, 1868

ἄρϲην· παρὰ τὸ ἄρδω τὸ ποτίζω καὶ τὸ μετεγχέω· ὁ γὰρ ἀνὴρ τῇ γυναικὶ ἐπαρδεύει. ἄρδω ἄρϲω ἄρϲην ὁ ἄρδων τὴν θήλειαν. καὶ γὰρ διὰ τοῦτο πόϲιϲ λέγεται ὁ ἀνὴρ παρὰ τὸ ποτίζεῖν τῇ γονῇ. ἢ παρὰ τὸ ἔρδω τὸ πράττω· ὁ μέλλων ἔρϲω καὶ ἄρϲην ἐξ αὐτοῦ, τουτέϲτιν ὁ πρακτικόϲ. οὕτωϲ Ἡρωδιανὸϲ ἐν τῳ περὶ. γάμου καὶ ϲυμβιώϲεωϲ.