Προτάσεις

Aelius Herodianus

1-2

Προτάσεις, Aelius Herodianus, Προτάσεις, Grammatici Graeci 3.2, Lentz, Teubner, 1868

1.

νεοίη ὡϲ ὁμοίη λέγει δὲ τὴν νεότητα. οἱ μέντοι μετ᾿ αὐτὸν ὡϲ ἐπὶ τὸ πλεῖϲτον τὴν ἄνοιαν λέγουϲιν. περὶ δὲ τῆϲ λέξεωϲ εἰ ὑγιῶϲ ἐϲχήματιϲται, ἐν τῷ προτατικῷ ἐζήτηϲα.

2.

ποϲϲῆμαρ ὑφ᾿ ἕν. προείρηται δὲ ἤδη περὶ τῆϲ λέξεωϲ, ἀλλὰ καὶ ἐζήτητο ἐν ταῖϲ προτάϲεϲι.

[*](1. 3 recepi Lehrsii emendationem huius loci. l. 13 verba ab epitomatore post ἐν ϲυνθέϲει inserta ἐξῃρημένου τοῦ ποδαπόϲ· ἐπέγκειται γὰρ τὸ ποῖοϲ τῷ δαπέδῳ expuli. l. 22 extremis verbis nihil aliud signifcari nisi idem in utroque libro ab Herodiano dictum esse probat Lehrsius.)