Εἰς τὴν Ἀπολλωνίου εἰσαγωγήν

Aelius Herodianus

1

Εἰς τὴν Ἀπολλωνίου εἰσαγωγήν, Aelius Herodianus, Εἰς τὴν Ἀπολλωνίου εἰσαγωγήν, Grammatici Graeci 3.2, Lentz, Teubner, 1868

Ἀρίϲτυλλοϲ ὄνομα παρὰ Ἀριϲτοφάνει. εἴρηται δὲ ὑποκοριϲτικῶϲ ὁ Ἀριϲτοκλῆϲ. ὡϲ γὰρ παρὰ τὸ Ἡρακλῆϲ Ἥρυλλοϲ καὶπαρὰ τὸ Θραϲυκλῆϲ Θράϲυλλοϲ καὶ παρὰ τὸ Βαθυκλῆϲ Βάθυλλοϲ ὄνομα κύριον ὁ ἐρώμενοϲ Ἀνακρέοντοϲ, οὕτω καὶ παρὰ τὸ Ἀριϲτοκλῆϲ Ἀρίϲτυλλοϲ. οὕτωϲ Ἡρωδιανὸϲ εἰϲ τὴν Ἀπολλωνίου εἰϲαγωγὴν ἢ περὶ παθῶν.

[*](1. 3 recepi Lehrsii emendationem huius loci. l. 13 verba ab epitomatore post ἐν ϲυνθέϲει inserta ἐξῃρημένου τοῦ ποδαπόϲ· ἐπέγκειται γὰρ τὸ ποῖοϲ τῷ δαπέδῳ expuli. l. 22 extremis verbis nihil aliud signifcari nisi idem in utroque libro ab Herodiano dictum esse probat Lehrsius.)