Barnabae epistula

Barnabae epistula

1.1-1.2

Barnabae epistula, Barnabas, Barnabae epistula, Lake, Loeb, 1912

Χαίρετε, υἱοὶ καὶ θυγατέρες, ἐν ὀνόματι κυρίου τοῦ ἀγαπήσαντος ἡμᾶς, ἐν εἰρήνῃ.

Μεγάλων μὲν ὄντων καὶ πλουσίων τῶν τοῦ θεοῦ δικαιωμάτων εἰς ὑμᾶς, ὑπέρ τι καὶ καθ̓ ὑπερβολὴν ὑπερευφραίνομαι ἐπὶ τοῖς μακαρίοις καὶ ἐνδόξοις ὑμῶν πνεύμασιν: οὕτως [*](ou(/tw L,outo N, ai(=) ἔμφυτον τῆς δωρεᾶς πνευματικῆς χάριν εἰλήφατε.