Batrachomyomachia

Batrachomyomachia

1-30

Batrachomyomachia, Batrachomyomachia, Allen, Clarendon, 1912

 • Ἀρχόμενος πρώτης σελίδος χορὸν ἐξ Ἑλικῶνος
 • ἐλθεῖν εἰς ἐμὸν ἦτορ ἐπεύχομαι εἵνεκ᾿ ἀοιδῆς,
 • ἣν νέον ἐν δέλτοισιν ἐμοῖς ἐπὶ γούνασι θῆκα,
 • δῆριν ἀπειρεσίην, πολεμόκλονον ἔργον Ἄρηος,
 • εὐχόμενος μερόπεσσιν ἐς οὔατα πᾶσι βαλέσθαι
 • πῶς μύες ἐν βατράχοισιν ἀριστεύσαντες ἔβησαν,
 • γηγενέων ἀνδρῶν μιμούμενοι ἔργα Γιγάντων,
 • ὡς λόγος ἐν θνητοῖσιν ἔην· τοίην δʼ ἔχεν ἀρχήν.
 • Μῦς ποτε διψαλέος γαλέης κίνδυνον ἀλύξας,
 • πλησίον ἐν λίμνῃ λίχνον προσέθηκε γένειον,
 • ὕδατι τερπόμενος μελιηδέϊ· τὸν δὲ κατεῖδε
 • λιμνόχαρις πολύφημος, ἔπος δʼ ἐφθέγξατο τοῖον·
 • Ξεῖνε τίς εἶ; πόθεν ἦλθες ἐπʼ ἠϊόνας; τίς ὁ φύσας;
 • πάντα δʼ ἀλήθευσον, μὴ ψευδόμενόν σε νοήσω.
 • εἰ γάρ σε γνοίην φίλον ἄξιον ἐς δόμον ἄξω·
 • δῶρα δέ τοι δώσω ξεινήϊα πολλὰ καὶ ἐσθλά.
 • εἰμὶ δʼ ἐγὼ βασιλεὺς Φυσίγναθος, ὃς κατὰ λίμνην
 • τιμῶμαι βατράχων ἡγούμενος ἤματα πάντα·
 • [*](Titulus: Ὁμήρου βατραχομυομαχία vulg.: μυοβατραχομαχία P9: βατρα- χομαχία O²: ἀρχὴ τῆς μυοβατραχομαχίας· αὕτη δέ ἐστιτίγρητος τοῦ καρός U² V1 : ὁμήρου βατραχομυομαχίᾳ, ἐν δέ τισι τίγρητος τοῦ καρός S1 U³ V12 (γρητὸς) 1-8 litt. uncialibus scr. O² 1 πρώτης σελίδος O²: πρῶτον μουσῶν cet. (πρώτως k: πρῶτος P8, S2 ss.) 5 πάντα O2 6 ἀριστήσαντες A10 B1: ἀριστεύσοντες A8 P1 P4 V3: -εύοντες k- ἔτευξαν P8, γρ. 8 λόγος] ἔπος fg ἔχον lB1 L2 R1 ἀρχή P9 10 λίχνον O2: πίνων 1- L1 L2 L8 S2: ἁπαλὸν cet. παρέθηκε 1 L2 L8 O2 S2; προσέθηκε cet. 12 πολύφωνος 1 A10 B1 L1 P4 U3 τ᾿ ἔφατʼ ἔκ τʼ ὀνόμαζε b c f al. 13 ἠιόνας 1L8 O2 (ἠῶνας ex ἰ) S2: ἠόνα vulg. τίς ὁ φ. A8 O2: τίς δὲ vel τίς δέ σʼ cet. 18 ἐν βατράχοις 1:1 (ἐν βατράχων L3L4)
  169
 • καί με πατὴρ Πηλεὺς ἀνεθρέψατο, Ὑδρομεδούσῃ
 • μιχθεὶς ἐν φιλότητι παρʼ ὄχθας Ἠριδανοῖο.
 • καὶ σὲ δʼ ὁρῶ καλόν τε καὶ ἄλκιμον ἔξοχον ἄλλων,
 • σκηπτοῦχον βασιλῆα καὶ ἐν πολέμοισι μαχητὴν
 • ἔμμεναι· ἀλλʼ ἄγε θᾶσσον ἑὴν γενεὴν ἀγόρευε.
 • Τὸν δʼ αὖ Ψιχάρπαξ ἀπαμείβετο φώνησέν τε·
 • τίπτε γένος τοὐμὸν ζητεῖς; δῆλον δʼ ἐν ἅπασιν
 • ἀνθρώποις τε θεοῖς τε καὶ οὐρανίοις πετεηνοῖς.
 • Ψιχάρπαξ μὲν ἐγὼ κικλήσκομαι· εἰμὶ δὲ κοῦρος
 • Τρωξάρταο πατρὸς μεγαλήτορος· ἡ δέ νυ μήτηρ
 • Λειχομύλη, θυγάτηρ Πτερνοτρώκτου βασιλῆος.
 • γείνατο δʼ ἐν καλύβῃ με καὶ ἐξεθρέψατο βρωτοῖς,